STATUTUL COMUNEI

STATUTUL COMUNEI DOBRIN


Art.1. În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”a”, alin.3 lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale  – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local aprobă prezentul Statut.

Art.2. Comuna Dobrin este aşezată în partea Central-Nordică a judeţului Sălaj, la o distanţă de 18 km de municipiul Zalău, reşedinţa judeţului, şi se învecinează la Est cu localitatea Somes-Odorhei si teritoriul administrativ al orasului Jibou laVest comuna Hereclean iar la Sud cu comunele Criseni si Mirsid iar la Nord cu comuna Sălățig.

Art.3. Comuna Dobrin este alcătuită din sase sate componente: Dobrin, Doba, Sîncraiu-Silvaniei, Deleni, Naimon si Verveghiu.

Art.4. Localitatea de reşedinţă a comunei este satul Dobrin. Faţă de reşedinţa unităţii administrativ teritoriale satele componente sunt situate la distanţe cuprinse între: 2km Doba, 2 km Verveghiu  0,5 km Sîncraiu -Silvaniei, 6 km Naimon si 8 km Deleni fiind legate prin drumuri judeţene şi comunale.

Art.5. Suprafaţa totală a unităţii administrativ teritoriale este de 4000 ha, din care intravilanul are  o supafaţă de 559,41 ha şi se prezintă pe localităţi astfel:
– Dobrin: ha
– Sîncraiu-Silvaniei: ha
– Doba: ha
– Verveghiu: ha
– Naimon:ha
– Deleni: ha

Art.6.(1) Cu denumirea Dobrin, ca nume de localitate, a fost atestată în jurul anului 1423 sub denumirea de Debren fiind aminitită mai apoi în 1450 Debrend, 1557 Debro, 1733 Dobrin, 1850 Dobrinu, 1854 Debren,Dobrin, 1900 Debren, 1930 Dobrin, 1966 Dobrin.  Până în secolul al XVIII – lea sigura modalitate de trăire a fost agricultura şi creşterea animalelor, după sec. al XVIII-lea s-au  dezvoltat si alte mestesuguri: împletitul nuielelor, albinăritul, morăritul, țesutul la război.

Art.7. Populaţia stabilă a comunei Dobrin la data de 01.07.2008 este de 1733 locuitări, din care pe localităţi:
1. Dobrin – centrul de comună – 612
2. Doba                       – 303
3. Sîncariu Silvaniei         – 173
4. Deleni                     –  92
5. Naimon                     –  90
6. Verveghiu                  – 463

Art.8. Componenţa etnică a populaţiei este în prezent următoarea:
Români:402
Maghiari:1314
Rromi:17

Art.9. Autorităţile administraţiei publice locale sunt Consiliul local ca autoritate deliberativă; primarul, viceprimarul şi aparatul propriu al primarului – ca autoritate executivă. Sediul  autorităţilor administraţiei publice locale ale comunei se află în localitatea Dobrin nr.16.

Art.10. (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotăraşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
   (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
   a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
   b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;
   c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;
   d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
   e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

   (3) În exercitarea atribuţiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
   a) aprobă statutul comunei precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
   b) aprobă, în conditiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
   c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

   (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
   a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
   b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
   c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
   d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
   e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
   f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

   (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
   a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
   b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, în condiţiile legii;
   c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
   d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

   (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
   a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
   1. educaţia;
   2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
   3. sănătatea;
   4. cultura;
   5. tineretul;
   6. sportul;
   7. ordinea publică;
   8. situaţiile de urgenţă;
   9. protecţia şi refacerea mediului;
   10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
   11. dezvoltarea urbană;
   12. evidenţa persoanelor;
   13. podurile şi drumurile publice;
   14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
   15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
   16. activităţile de administraţie social-comunitară;
   17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
   18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
   19. alte servicii publice stabilite prin lege;

   b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
   c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
   d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
   e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
   f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

   (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
   a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării si realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
   b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
   c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
   (8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
   (9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atributii stabilite prin lege.

Art.11.(1) Primarul comunei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
   a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
   b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
   c) atribuţii referitoare la bugetul local;
   d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
   e) alte atribuţii stabilite prin lege.

   (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

   (3) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
   a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu al comunei;
   b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
   c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a comunei şi le supune aprobării consiliului local.

   (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
   a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
   b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
   c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unitatii administrativ-teritoriale;
   d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

   (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
   a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
   b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
   c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevazute la art.10 alin. (6) lit. a)-d);
   d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art.10 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
   e) numeşte, sancţioneaza şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
   f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
   g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
   h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

   (6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.

   (7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.
(2)Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi însărcinările date de consiliul local.

Art.11. În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul deleagă viceprimarului, prin Dispoziţie emisă în cel mult 30 de zile de la validare.

Art.12.(1) În cadrul comunei Dobrin funcţionează un număr de 4 şcoli generale, precum şi un număr de 4 grădiniţe.
(2) Comuna Dobrin posedă Cămine Culturale în satele Dobrin, Sîncraiu-Silvaniei, Doba(2cămine), Verveghiu, Naimon, Deleni ; Căminul Cultural Dobrin din reşedinţa de comună găzduieşte „Biblioteca comunală” si un centru PAPI (Punct de Acces Public la Informație)
(3) În comuna Dobrin funcţionează un cabinet medical de familie.
(4) Pe teritoriul comunei există un dispensar sanitar – veterinar încadrat cu cadre de specialitate.
(5)Unităţile de învăţământ, sănătate şi cultură din cadrul unităţii administrativ teritoriale sunt subordonate Consiliului local.
(6)În cadrul Consiliul local Dobrin funcţionează Serviciul public pentru Evidenţa Persoanelor, Serviciul public de gospodărire comunală şi Serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă.
(7)În comuna Dobrin îşi desfăşoară activitatea 27 societăţi şi asociaţii familiare, respectiv întreprinzători particulari cu statut de persoană fizică şi juridică şi  unităţi economice  si două fundații non-profit, în următoarele domenii:
-prelucrarea lemnului şi fabricarea mobilei, fabricarea de confecţii;
-ciupercării
-ferme de ovine, avicole si bovine
-firme de constructii
-firme de transport personae si material
-firmă de construcții funerare
(8)Activitatea economică de bază în cadrul comunei este agricultura, care dispune de o suprafaţă de  ha teren agricol, din care   ha arabil, ha vii,  ha livezi,  ha fîneţe şi  ha păşuni.

Art.13. Pe raza comunei Dobrin funcţionează un număr de 5 partide politice, ca UDMR, PSD, PNL, PDL, PC, PCM şi Asociaţia “Pro-Doba”.

Art.14. Conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV – a “Reţeaua de localităţi” satul de reşedinţă: Dobrin este localitate de rangul III, iar satele componente: Sîncraiu-Silvaniei, Doba, Verveghiu, Naimon, Deleni sunt localităţi de rangul III.

Art.15. Consiliul local al comunei Dobrin este constituit din 11 consilieri potrivit Hotărârii nr.31/20.06.2008, astfel: 6 consilieri din partea UDMR, 2 PNL, 2PDL, 1 PSD.

Art.16. Persoanele născute în comună şi locuiesc în comună, primesc la împlinirea vârstei de 18 ani ”Titlul şi Certificatul de Fiu/Fiica al comunei Crasna”, în cadrul unei festivităţi care se organizează de către primarul comunei.

Art.17. Se poate acorda  titlul de “Cetăţean de onoare al comunei Dobrin”, persoanelor fizice române sau străine, persoanelor care:
a) prin activitatea lor politică, economică, socială şi culturală se disting şi obţin rezultate deosebite, ridicând şi prestigiul comunei;
b) fiilor satului plecaţi în diferite localităţi din ţară sau străinătate, dar care vin mereu cu iniţiative şi sugestii noi în vederea dezvoltării economico-sociale a localităţii în care s-a născut;
c) contribuie personal şi mobilizează cetăţenii la buna gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, obţine rezultate deosebite în domeniul lor de activitate şi cu o comportare deosebită în familie şi societate.

Art.18. Titlul de “Cetăţean de onoare al comunei Dobrin” se retrage sau se pierde, în cazul în care persoana titulară nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării titlului.

Art.19. Locuitorii comunei Dobrin vor fi solicitaţi, îndrumaţi şi ajutaţi să participe activ la viaţa politică, economică, socială, culturală şi sportivă, prin modalităţile prevăzute de actele normative şi tradiţiile locale valoroase.

Art.20.(1) Locuitorii comunei Dobrin pot fi consultaţi prin referendum, în condiţiile legii, asupra problemelor de interes deosebit din comuna noastră cum sunt cele de natură economică, socială, culturală, sportivă, care se poate organiza pe comună, dar şi în satele componente în situaţiile în care aceste probleme le privesc în mod direct.
(2)Locuitorii comunei Dobrin pot propune consiliului local, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.
(3)Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei Dobrin.
(4)Iniţiatorii depun la secretarul comunei forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului comunei.
Art.21. (1)Cetăţenii comunei pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate.
(2)Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se face de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(3)Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţa publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se  desfăşoare acesta.
(4)Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor  prezenţi.
(5)Propunerile se consemnează într-un proces verbal şi se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.
(6)Soluţia adoptată de Consiliul local se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului.

Art.22.(1) Patrimoniul comunei Dobrin este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
(2)Bunurile care aparţin comunei Dobrin sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.
(3) Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.

Art.23.(1)Bunurile aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale şi cele din proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
(2)Consiliile locale hotăresc, în codiţiile legii, cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a unităţii administrative teritoriale.
(3)Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale.

Art.24.(1) Consiliul local hotărâreşte cu privire la  cooperearea şi  asocierea cu alte unităţi administrativ – teritoriale, în conditiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică,  prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.
   (2)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
   (3)Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competentelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz.
   (4)Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii.

Art.25. Consiliul local va lua hotărâre cu privire la  cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

Art.26. Atribuirea sau schimbarea denumirilor unor obiective de interes public local, a străzilor,  pieţelor se vor face, prin Hotărâri ale consiliului local , în condiţiile legii.

Art.27. Comuna Dobrin îşi va stabili însemnele specifice proprii care se vor aplica la intrarea în comună şi se vor utiliza în diferite situaţii: manifestări culturale, sociale, sportive, etc.

Art.28. Prezentul statut s-a aprobat în sedinţa Consiliului local al comunei Dobrin din data de 09.07.2008.