R.O.F. – C.L.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE


Regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei DOBRIN
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1.(1)Consiliul local al comunei Dobrin este autoritatea deliberativă prin care se realizează autonomia locală la nivelul comunei Dobrin.
(2) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(3) Prezentul regulement are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a madatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.

ART. 2. (1) Prin aleşi locali în sensul prezentului regulament se înţelege consilierii locali, primarul şi viceprimarul comunei Dobrin.
(2) Consilierii locali şi primarul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de cetăţenii cu drept de vot de pe raza comunei Dobrin, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Viceprimarul este ales prin vot secret, indirect, potrivit prevederilor Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.

ART. 3. (1) Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi desfăşoară mandatul.
(2) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia.
ART. 4. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege.

CAPITOLUL II
Constituirea consiliului local al comunei Dobrin
ART. 5. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, numărul membrilor consiliului local, se stabileşte prin Ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei Dobrin, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile.

ART. 6. (1) Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

ART. 7 (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 consilieri.
(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
(6) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
(7) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

ART. 8.(1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai învârstă consilier local, ajutat de cei doi asistenţi ai acestuia, să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri locali.
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 9.(1) Secretarul comunei Dobrin asigură la şedinţa de constituire a consiliului local Dobrin , asistenţa de specialitate şi întocmeşte procesul-verbal al şedinţei.
(2) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scisă pentru una dintre cele două funcţii.
(3) Prevederile alin.(2) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

ART. 10.(1) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă vreunul dintre consilierii validaţi optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, se va aplica procedura prevăzută de art.6.
(2) În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

ART.11.(1) La reluarea lucrărilor consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local jurământul în limba română, după următoarea procedură: consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia.
(2) Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa textul jurământului care va avea următorul conţinut: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dobrin. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.
(3) După rostirea acestuia, consilierul va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.
(4) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de şedinţă, iar al doilea se înmâneză consilierului.
(5) Consilierii care se declară atei sau care au o altă credinţă decât cea creştină pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără acestă formulă.

ART. 12 (1) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
(2) În cazul în care consilierul local refuză să depună jurământul sau renunţă la mandat înainte de validare, se supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

ART. 13 (1) După depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor locali validaţi preşedintele de vârstă declară Consiliul local al comunei Dobrin legal constituit.
(2) Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.

CAPITOLUL III
Organizarea consiliului local al comunei Dobrin
Secţiunea 1
Preşedintele de şedinţă
ART. 14 (1) După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă, prin hotărâre adoptată prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.
(2)Durata mandatului preşedintelui de şedinţă este de 3 (trei) luni, prin rotaţie.
(3)După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
(4)Hotărârile adoptate în cadrul şedinţei de constituire se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar.
(5)Consilierul local ales în condiţiile alin.(1) – (3) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

ART. 15 (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
conduce şedinţele consiliului local;
supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicare unor asemenea sancţiuni;
stabileşte ordinea de precădere care determină prioritatea participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei, astfel: consilierii, aparatul propriu, publicul.
oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă, posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi;
dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea persoanei care asistă la şedinţele publice invitate sau din proprie iniţiativă în situaţia în care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice.
(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.
(3) În cazul în care preşedintele ales pentru şedinţa respectivă a consiliului, nu-şi poate îndeplini atribuţiile, se procedează la alegerea unui alt consilier pentru această funcţie, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

Secţiunea a 2-a
Alegerea viceprimarului comunei Dobrin
ART. 16.(1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.
(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către grupurile de consilieri, de către consilieri.
(3) După înregistrarea candidaturilor se completează buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:
fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îl aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul;
pe buletinul de vot se scrie cuvântul „DA” în dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze;
alte modalităţi la alegerea consiliului.
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

ART. 17. (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnată într-o hotărâre a consiliului local.
(2) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

ART. 18. (1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local.În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
(2) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de către consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a 1/3 din numărul consilierilor locali în funcţie.

Secţiunea a 3-a
Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Dobrin
ART. 19 (1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul local şi nevoile activităţii sale.
(4) Consiliul local al comunei Dobrin a organizat comisii de specialitate în următoarele domenii:
COMISIA I – Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism
COMISIA II – Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport
COMISIA III – Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism.

ART. 20. (1) Comisiile de specialitate lucreză valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului.
(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate.
(4) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.
(5) Consilierii pot participa la toate şedinţele de comisii indiferent de modul de desfăşurare a acestora.

ART. 21. (1) Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) Un consilier poate face parte din cel mult 2 (două) comisii de specialitate. Indemnizaţia de şedinţă se va achita în funcţie de participarea fiecărui consilier la şedinţele comisiilor de specialitate din care face parte şi a şedinţei ordinare.

ART.22.Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

ART. 23. (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
avizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate;
se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare.
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

ART. 24. (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
convoacă şedinţele comisiei prin intermediul secretarului;
conduce şedinţele comisiei;
propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă împortanţă pentru comisia pe care o conduce;
susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege sau stabilite de consiliul local.

ART. 25. (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
asigură redactarea avizelor şi proceselor verbale etc.
(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de consiliu sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

ART. 26. (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatrie.
(4) În caz de absenţă la şedinţele pe comisii consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea de sancţiuni, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

ART. 27.Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

ART. 28.Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărâ ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modaliatatea de exprimare a acestuia.

ART. 29. (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

ART. 30. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

ART. 31.Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

ART. 32. (1) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la art.31, obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
(2) Comisia de analiză şi vereficare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

ART.33. Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constiuire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul mebrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

ART.34. (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi in consiliile locale sunt reprezentati la sedintele de consiliu de un delegat satesc.
(2)Delegatul satesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de catre o adunare sateasca, constituita din cate un reprezentant al fiecarei familii, convocata si organizata de primar si desfasurata in prezenta primarului sau viceprimarului.
(3)La discutarea problemelor privind satele respective delegatii satesti vor fi invitati in mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
(4)Delegatul satesc pentru participarea la şedinţele consiliului local are dreptul la o idemnizaţie stabilită în condiţiile legii.
(5)Delegatul sătesc are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a făcut în exercitarea mandatului, în condiţii legii.

Secţiunea a 4-a
Alte dispoziţii
ART. 35.(1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.
(2)După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut de lege.
(3)Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

ART.36.(1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
(2)Pe timpul desfăşurării lucrărilor şedinţei de constituire a consiliului local primarul este obligat să poarte eşarfa în culorile drapelului naţional al României. Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţă.
(3)Dacă la lucrările consiliului participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţă.
(4)Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar.

ART. 37. (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi reprezintă comuna Dobrin în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.
(2)Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să-şi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.
(3)Punerea în aplicare a hotrărârilor consiliului local este asigurată de primar, prin aparatul de specialitate pe care îl conduce.

ART. 38. (1) În relaţia cu consiliul local, primarul îndeplineşte următoarele atribuţii:
prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Dobrin;
la solicitarea consiliului local, prezintă rapoarte şi informări;
elaboreză proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Dobrin şi le supune spre aprobare consiliului local.

ART. 39. (1) Secretarul comunei Dobrin este funcţionar public de conducere, salarizat din bugetul local, cu studii superioare juridice sau administrative şi beneficiază de stabilitate în funcţie.
(2) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar al secretarului comunei Dobrin operează potrivit prevederilor legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

ART. 40. (1) Secretarul comunei Dobrin participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local şi îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin 1/3 din numărul consilierilor în funcţie;
asigură efectuarea lucrărilor de secretariat şi pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar;
efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
întocmeşte procesul verbal al şedinţelor consiliului local şi pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe, procesul-verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicită acordul consiliului;
asigură elaborarea şi arhivarea minutelor şedinţelor publice şi va asigura afişarea minutei şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui consilier, atât la sediul Consiliului Local cât şi pe site-ul propriu;
asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea proiectelor de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
avizeză, pentru legalitate, hotărârile consiliului local;
poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii; inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului de specialitate al primarului;
afişează copia procesului-verbal a şedinţei de consiliu local, la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a comunei Dobrin în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei;
asigură aducerea la cunoştinţa publică şi comunicarea hotărârilor consiliului local către primar şi prefectul judeţului Sălaj;
organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local.
(2)Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege sau date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

CAPITOLUL IV
Funcţionarea consiliului local al comunei Dobrin
Secţiunea 1
Transparenţa decizională în procedura de elaborare a actelor normative cu aplicabilitate generală
ART. 41.În cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter general, Consiliul local are obligaţia să publice un anunţ referitor la acestă acţiune pe site-ul propriu, să-l afişeze la sediul acestuia, într-un spaţiu accesibil publicului şi să-l transmită către mass-media locală.

ART. 42.Consiliul Local va transmite proiectele de hotărâre cu caracter general tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

ART. 43.(1) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter general va fi adus la cunoştinţă publică prin mijloacele arătate, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi avizare de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local.
(2)Anunţul va cuprinde raportul compartimentului de resort, textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter general, precum şi termenul limită în care cei interesaţi pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ la sediul Consiliului Local.
(3) Termenul limită arătat la aliniatul precedent este de 10 zile calendaristice şi curge de la data publicării anunţului.

ART. 44. Primarul comunei Dobrin desemnează, prin dispoziţie, un funcţionar public din cadrul aparatului propriu şi de specialitate responsabil pentru relaţia cu societatea civilă. Acesta va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ supus. Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă.

ART.45.Proiectul de hotărâre cu caracter general se transmite spre analiză şi avizare comisiilor de specialitate numai după definitivare pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit articolului precedent.

ART. 46.În situaţia în care o asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică solicită organizarea unei întălniri în care să se dezbate public proiectul unei hotărâri cu caracter general, Consiliul Local Dobrin este obligat să decidă organizarea acestei întâlniri care trebuie să se desfăşoare în termen de cel mult 10 zile de la publicarea anunţului care va cuprinde data, locul şi ora la care va avea loc.

ART.47.În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri cu caracter normativ se supun adoptării prin procedură de urgenţă, prevăzută de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată.
Secţiunea a 2-a
Participarea persoanelor interesate la procesul de luare a deciziilor.

ART. 48. (1)Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul Consiliului Local, se va publica pe site-ul propriu şi se va transmite către mass-media locală cu cel puţin trei zile înainte de desfăşurare.
(2)Acest anunţ se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţa publică.
(3)Anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice precum şi ordinea de zi.

ART. 49.Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite, în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilite de persoana care prezideză şedinţa publică.

Secţiunea a 3-a
Raport anual privind transparenţa decizională
ART.50.Consiliul local întocmeşte şi face public raportul anual privind transpareţa decizională, care va cuprinde următoarele elemente:
numărul total a recomandărilor primite;
numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâri cu caracter general şi în conţinutul hotărârilor adoptate;
numărul participanţilor la şedinţe publice;
numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâre cu caracter general;
situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea procedurilor cu privire la transparenţa decizională;
evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;
numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

ART. 51.Raportul anual privind transparenţa decizională va fi facut public în site-ul propriu şi va fi prezentat în proxima şedinţă publică.

SECŢIUNEA 4
Desfăşurarea şedinţelor
ART. 52. (1) Ţinerea şedinţelor de consiliu local are loc de regulă, în ultima zi de luni din lună, cu începere de la orele 9,00 în sala de şedinţe a Consiliului local Dobrin
(2)Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul Consiliului Local Dobrin, se înserează în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin trei zile înainte de desfăşurare. Acest anunţ trebuie adus la cunoştinţă cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat de şedinţă publică. Anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
(3)Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor publice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului local. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin mass-media sau prin alt mijloc de publicitate.
(4)Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
(5)Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului local, la propunerea primarului.
(6)Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor local prezenţi.
(7)Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul comunei Dobrin, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.
(8)La începutul fiecărei şedinţe, sectretarul comunei Dobrin supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali sunt îndreptăţiţi, în cadrul şedinţei să conteste conţinutul procesului verbal până la aprobarea lui şi să solicite menţionerea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

ART.53.(1)Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.
(2)Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat pe cât posibil să comunice acest lucru secretarului comunei Dobrin, care va informa preşedinţii de comisii şi preşedintele de şedinţă.

ART.54.(1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şeful compartimentului de resort care a întocmit raportul.
(2)După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.(1) se trece la dezbateri.
(3)Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata lucrărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din parte tuturor grupurilor se consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

ART. 55 .(1)Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2)Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

ART.56.Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.

ART.57. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

ART.58. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbateriile. El poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.

ART. 59. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consilului în ordine formulării lor. Amendamentele la proiectele de hotărâri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. Dacă s-a adoptă textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

SECŢIUNEA 5
Elaborarea proiectelor de hotărâri
ART.60. (1) Dreptul la iniţiativă pentru proicetele de hotărâri ale consiliului local aparţine consilieriilor locali, primarului, viceprimarului şi cetăţeniilor care domiciliează pe raza comunei Dobrin.
(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă aceasta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei Dobrin, cu respectarea procedurii prevăzute de art.109, art.110 şi art.111 din Legea 215/2001, republicată.
(3)Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformiate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul comunei Dobrin şi personalul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

ART. 61 .(1) Proiectele de hotărâri se însciu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionare titlului şi a iniţiatorului.
(2) Proicetele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu iniţiativa de a formula şi depune amendamente.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin.(1) şi(2) se realizează prin grija secretaului.

ART. 62. (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbaterea şi avizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, în vedera întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul comunei Dobrin şi preşedinţii de comisii.
(2) Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poate fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către acestea a avizului.
(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, înainte de adoptarea acestora.

ART.63.(1)După examinarea proiecului sau propunerii, comisia de specialitate al consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adopatrea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului se pot formula amendamente.
(2)Avizul se transmite secretarului comunei Dobrin, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri cel târziu odată cu invitaţie pentru şedinţă.

ART. 64.Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compatimentului de resort din aparatul propriu al primarului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

SECŢIUNE 6
Procedura de vot
ART. 65. (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotăreşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afara de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.

ART.66.(1)Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru” şi „contra”. Secretarul comunei Dobrin va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul „pentru” sau „contra”, în funcţie de opţiune sa.
(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citire din nou a numelui consilierilor care au lipsit.

ART. 67. (1) Pentru exercitare votului secret se folosesc buletine de vot.
(2)Redactarea buletinilor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţa de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele „da” sau „nu”. Buletinele de vot se întroduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea calră a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.(2).

ART. 68. (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri privind:
bugetul local al comunei Dobrin;
contractarea de împrumuturi în condiţiile legii;
stabilirea impozitelor şi taxelor locale;
participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră,
organizarea şi dezvoltarea urbanistică şi amenajarea teritoriului al comunei Dobrin;
asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine.
(3)Hotărârile privind patrimoniul comunei Dobrin se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilielilor local în funcţie.
(4)Abţinerile se contabilizează la voturile „contra”.
(5)Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amănă votarea până la întrunirea acestuia.

ART.69. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

ART.70. Proiectul de hotărâri sau propunerile respinse de consiliul nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

CAPITOLUL V
Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali
ART.71. (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului comunei Dobrin, precum şi compartimentelor din aparatul propriu al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.
(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

ART.72. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoare şedinţă a consiliului, sau oral, sau proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

ART.73.Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.
Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

ART.74.(1)Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se încriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit regulamentărilor legale în vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii privind exercitaea mandatului de consilier
ART.75. După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcţie li se eliberează legitimaţia de consilier precum şi semnul distinctiv prevăzut de statutul aleşilor locali.

ART.76. Schimbările sorvenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţa consiliului local în cel mai mult 10 zile de la data producerii acestora.

ART.77. (1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
(2)Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât dacă are motive temeinice.

ART.78.Consilierul local care absentează nemotivat de la două şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor statutului aleşilor locali.

CAPITOLUL VII
Dreputrile şi obligaţile consilierilor locali.
ART.79. (1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o idemnizaţie de şedinţă.
(2) Idemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cvuantum de 5% din idemnizaţie lunară a primarului.
(3) Numărul maxim de şedinţe pe care se poate acorda idemnizaţia potrivit alin.(2), este de o şedinţă ordinară de consiliu şi 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
(4) Plata idemnizaţilor stabilite potrivit prevederilor alin.(2)-(3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.
(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţii legii.

ART.80. Consilierul are dreptul, după caz, la diurnă de deplasare şi plata cheltuerilor de transport şi de cazare pentru activităţile desfăşurare în exercitarea mandatului.

ART.81. Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţii legii.

ART.82. (1) Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală saumijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domicialiază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local, a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului, pe baza unui referat care se va întocmi de către beneficiarul decontului.
(2) Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.

ART.83. (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de ineteres public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

ART.84. (1) Aleşii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat.
(2) Se exceptează de la prevederile alin.(1) aleşii locali, care au deţinut antreior un alt mandat de consiler local, consilier judeţean, perşedinte al consiliului judeţean, primar sau au exercitat funcţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau studii economice, juridice sau administrative.
(3) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate de lege.

ART.85.Aleşii locali, în calitate de reprezentaţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea de care i-a ales.

ART.86.Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau relaţiile cu cetăţenii expresii înjurioase, ofensatoare ori calomnioase.

ART.87.Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

ART.88.Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

ART.89.Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

ART.90.(1)Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrartive ce interzisează colectivitatea locală.
(2)Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
(3)Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei Dobrin.

ART.91.Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi prefecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.

ART.92. (1) Consilerii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare.
(2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcţionare a consiliului.

ART.93.Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de acestă calitate în exerciaterea unei activităţi private.

CAPITOLUL VIII
Grupurile de consilieri
ART.94.(1) Consilierii se pot constitui în grupuri în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt un număr de cel puţin trei.
(2)Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(1) pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilier este condus de un leader, ales prin votul deschis la majorităţi membrilor grupului.
(4) Prevederile alin.(1) se aplică şi consilierilor independenţi.

ART.95.Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesare pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

ART.96. În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

CAPITOLUL IX
Încetarea mandatului de consilier
ART.97.(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirerea duratei normale mandatului, în următoarele cazuri:
demisie;
incompatibilitate;
schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acestuia;
lipsa nemotivată de la mai mult de trei şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de şase luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
condamnarea prin hotărâre judecătorească rămase definitivă la o pedeapsă privativă de libertate;
punere sub interdicţie judecătorească;
pierderea drepturilor electorale;
pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organiztaţiei minorităţilor naţionale pe al cărei listă a fost aleasă
deces.
(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local prin hotărâre, la propunerea primarului sau al oricărui consilier
(4) În cazurile prevăzute la alin(2) privind încetarea de drept al calităţii de consilier local lit.c)-e) şi i) hotărâre consiliului poate fi atacată de consilier, ca instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicarea. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

ART.98.Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă care ia act de acesta. Preşedintele propune consiliului adoptare unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.

ART. 99. (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domicilului în altă unitate administrativ-teritoriale poate interveni numai după efectuarea în actul de identitatea a celui în cauza a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
(2)Prevederile art.96.alin.(2), lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul de care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exerciatarea mandatului se suspendă.
(3) Prevederile art.96.alin.(2) lit.f) – h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

ART.100. (1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea durateinormale a acestuia consiliu local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin crea se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei Dobrin. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

CAPITOLUL X
Registrul de interese
ART.101.(1) Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe proprie răspundere, al cărei model se aprobă prin hotărârea a Guvernului, care se depune în dublu exemplar la secretarul comunei Dobrin.
(2)Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.
(3)Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la subprefectul judeţului Sălaj, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

ART.102. (1) Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
soţ, soţie, rude sau afini la gradul al doilea inclusiv;
orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
o societate comercială la care deţin caliatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
o altă autoritate din care fac parte;
orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

ART.103. În declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:
funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţilor publice, asociaţilor şi fundaţiilor;
veniturile obţinute prin colaborarea cu orice persoană fizică şi juridică şi natura colaborării respective;
participarea la capitalul socităţilor comerciale, dacă acesta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;
participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 10.000 lei;
asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie;
bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;
lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte;
cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;
orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali.

ART.104.(1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunţarea intersului personal şi abţinera de la vot se consemnează în mod obligatoriu în proces-verbal al şedinţei.

ART.105. Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

ART.106. Declaraţia privind interesele personale se depune în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor locali.

ART.107.(1)Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.
(2) Secretarul comunei Dobrin va transmite subprefectului judeţului Sălaj, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate.

ART.108.Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 104 din prezentul regulament, sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată.

ART.109.(1)Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul arătat mai sus atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.
(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

ART.110.Cadourile şi orice beneficii materiale primite, cele legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii publice locale, precum şi într-o ocazie publică sau festivă, nedeclarate sunt supuse confiscării.

ART.111.Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

CAPITOLUL XI
Protecţia legală a aleşilor locali
ART.112. (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege.
(2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.

ART.113. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

ART.114. Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

ART.115. (1)Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.
(2) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

CAPITOLUL XII
Răspunderea aleşilor locali

ART.116.Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

ART.117.(1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.

ART. 118. (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, Legii nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament, atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
avertismentul;
chemarea la ordine;
retragerea cuvântului;
eliminarea din sala de şedinţă;
excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1 – 2 şedinţe.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele din alin.(1) lit. e) şi f) de către consiliul local, prin hotărâre.
(3)Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

ART.119. La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

ART.120. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
(2)Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal de şedinţă.

ART.121. (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă, ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

ART.122. (1)În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală.
(2)Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

ART.123. (1)În cazul unor abateri grave săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
(2)Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

ART.124.Excluderea temporară de a lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

ART.125.Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

ART.126.În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţia preşedintelui.

ART.127. (1) Sancţiunile prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin 2/3 din numărul consilierilor în funcţie.
(2)Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

ART.128.Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. a)-d).

CAPITOLUL XIII
Dispoziţii finale
ART.129. Adoptarea sau modificarea prezentului regulament se face cu votul a 2/3 din rândul consilierilor.

ART.130. Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj.

HOTĂRÂREA NR. 36.
Din 9 iulie 2008
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Dobrin
Consiliul local al comunei Dobrin, întrunit în şedinţă ordinară, în exercitarea atribuţiilor sale :
Având în vedere:
– expunerea de motive nr. 1430 Din 08.07.2008. , a primarului comunei Dobrin;
– raportul compartimentului de specialitate nr. 1431 din 08.07.2008.;
– avizul comsiei de specialitate al consiliului local cu nr. 1440 din 08.07.2008.;
– prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
– prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 249/2006;
– prevederile Legii nr. 673/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
– prevederile Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea – autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
– prevederile O.G.nr.20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale;
– prevederile art.36 alin.(2) lit. “a” coroborat cu alin.(3) lit. a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consililului local al comunei Dobrin, judeţul Sălaj, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea consiliului local Dobrin nr.17 din 31 martie 2008, îşi încetează valabilitatea.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi secretarul comunei Dobrin.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj ;
Primar ;
Consilierii locali ai comunei Dobrin ;
Secretarul comunei ;
Dosar hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
TĂMÂRS ION                                                                            Secretar al comunei – VEGH HAJNAL-JULIANA